SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พีรวิชญ์    
นามสกุล
ลิมป์ลาวัณย์
เพศ
ชาย
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 
     
Sponcer