รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
 
 
 
Remark : ชนะ
6
มนธนัตถ์  สินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
อัญญาพร  เอี่ยมอาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
พนิดา  พวงพยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
อรพิมล  รุ่งเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
สุจิตรา  ถึงโภค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
สุภารัตน์  เจือจาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19
ยุวดี  แสงส่งกลิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
ลัดดา  อินทราพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12
ธนพร  เกษศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
วาสนา  ทรัพย์ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
Remark :
1
อุไรวรรณ  การเกตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
ญาณี  นาเเถมพลอย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
อำภา  ยาตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
รมณพรรณ  ขันทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16
ปาริชาติ  บุตรชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
สยุมพู  เอกทัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
สุวรรณี  วงศ์จันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
กรรณิการ์  ใยบัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19
จิราพร   ศรีประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
อัญชลี  รอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18
ทัศณางกูล  ตุลยากรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye
ปรับแพ้ - ผิดระเบียบการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ