รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 3 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 12.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
5
2
4
0
0
11
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0
10
3
5
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
12
11
11
0
0
34
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
7
11
11
12
50
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
11
11
5
5
10
42
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
6
11
16
3
0
36
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
7
18
11
0
47
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
10
11
11
0
43
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
3
12
3
2
0
20
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 1  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 2  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 4  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 5  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 1  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 2  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 3  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 3  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 4  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 5