รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M38 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 38
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
 
   
 
ครึ่งแรก
ธนภัทร อริโยทัย 6'
ธนภัทร อริโยทัย 10'
ธนภัทร อริโยทัย 34'

ครึ่งหลัง
สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ 56'

Remark :
2
อุดมศักดิ์  บุญมีรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
ฉัตรชาญ  ทองจับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
คำรณ  ทรัพย์ทวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28
สยาม  แสงมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
สมคิด  คุนาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59
สมชาย  เวชกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
47
อนันต์  บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
สุริโย  ซันชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
หัสนัยน์  สุขธัญญาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23
ปรีชา  คมขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
สมชาย  เปรียงพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
กิตติ  เสือแพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24
พิษณุ  จารเขียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
พัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
ธนภัทร  อริโยทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
58
ฐิติวิชญ์  วงศ์พิศาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
สุรชาติ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
นันทวัฒน์  เกียรติเสรีกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21
สุริโยทัย  สุปัญญาพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22
อนันต์  สืบสำราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
นิสัย  เฟื่องเวโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
   
 
ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

Remark :
3
ชลากร  อุดมรักษาสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
นพดล  คล้ายวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
58
อนิรุธ  เทียบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
18
ธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
60
ปิยะชาติ  สิทธ์วิภูศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
โกษิต  จันทนสมิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19
ประทีป  อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
ปฐมพงศ์  จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
ขจรเกียรติ  ขุนชิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
เกียรติยศ  สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
สุจิน  ยิ้มเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
56
อรรถพล  ช่วยค้ำชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25
ยุทธนา  สรวลสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21
ฉลอง  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
49
คมพันธ์  ชมสมุทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
ชัยวุฒิ   ชัยฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
24
ประสิทธิ์  แพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม