รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M36 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 36
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0
 
   
 
ใบเหลือง
วรกฤช ดอนคำเพ็ง 80'
เทวฤทธิ์ ละมูล 63'

Remark :
2
วิชย์พล  หาสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5
ณัฐพล  วิชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
โชคชรัตน์  ฤทธิ์เย็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22
เทอดทูล  โตคีรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23
พัชรินทร์  ศิลวัตรพงศกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6
ธีระยุทธ  ขอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21
เปรมศักดิ์  อาษากิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26
ประมูล  บุญเที่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
วัชรวุธ  พุทธิรินโน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8
พงศกร  สุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10
ธีรวุฒิ  ปิงยศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
25
อนุชา  จันทรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11
กำพล  จินตอมรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24
เทวฤทธิ์  ละมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19
พิเชษฐ์  พลอยประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18
วรกฤช  ดอนคำเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
 
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
   
 
ครึ่งหลัง
เอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล 60'

ใบเหลือง
สุริยันต์ จันทร์สว่าง 68'
ทูลไชย คร้ามสิทธิ์ 80'

Remark :
4
จำรัส  นิ่มสำราญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2
เอกชน  น้อยเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
17
สุรชาติ  ตรีโอษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
6
สุรชัย  รักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
27
ทูลไชย  คร้ามสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
29
พีระพล  ชัชวาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
13
วีรพจน์  รัตนวาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10
ไผท  ฉายาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
22
คมกฤช  รัตตะมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
24
พานิชย์  อุทิตะสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
23
สถิตย์  นามสีลี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
26
สุริยันต์  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
12
คำเส็ง  ศรีลาดเลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
5
สุริยัน  สมพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
25
พิทักษ์  ไชยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
21
อำพร  ชิราพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
11
เอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
19
นิคม  อรุณฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
28
เจตน์สฤษฎิ์  อังสุกาญจนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
3
ปัญญา  อักโข
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8
กฤษณ์ปกรณ์  บุญมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม