รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M35 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 35
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
 
   
 
ครึ่งแรก
เกรียงไกร แถบคำ 39'

ครึ่งหลัง
อธิพงษ์ เพช็ชรเกิด 74'

ใบเหลือง
พิเชษฐ์ ชัยเลิศ 20'

Remark :
3
อธิพงษ์  เพช็ชรเกิด
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
ณัฐภูมิ  จันทราช
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
อรรถพล  มณเฑียร
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
อภิรักษ์  วงษ์เหมภูมิ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
กฤษดา  ตามประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
28
นิรุฬภ์  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยพะเยา
18
อุดม  งามเมืองสกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ไพศาล  จี้ฟู
มหาวิทยาลัยพะเยา
17
ณัทธวุฒิ  ระวังยศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
25
เกรียงไกร  แถบคำ
มหาวิทยาลัยพะเยา
22
พฤทธพงค์  รัตนพัทธยากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
66
ศกยภพ  ประเวทจิตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
อภิชาต  ศรีวัฒนกูล
มหาวิทยาลัยพะเยา
23
ณัฐวุฒิ  เมืองมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
26
สุทธิชัย  ศิรินวล
มหาวิทยาลัยพะเยา
9
ชัชพงศ์  ภาชนะพรรณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
20
ทวี  เสรีวาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
พิเชษฐ์  ชัยเลิศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
ณัฐวุฒิ  สัพโส
มหาวิทยาลัยพะเยา
   
 
0
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
 
ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

ใบเหลือง

Remark :
2
นิติ  พานนาค
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
ดิษกรณ์  กองหิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
ขจรศักดิ์  สิทธิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30
สหรัฐ  เวชโช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29
ประพันธ์  สุทธิเสริม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27
วัชระ  นิลมณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23
ฐิติพงศ์  พวงมาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
เทพทัต  พรศิริญาณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
ธนวัฒน์  จันทร์รอด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
31
ไพฑูรย์  ขวัญเนตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33
นิพล  สิ่งที่สุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25
ไพบูลย์  นาคสวย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35
กนก  สุขวารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22
จิรยุทธ  พุกาธร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32
ชัยณรงค์  นพศิริ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
วิฑูรย์  วงษ์อามาตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26
บูรพา  ดาวสี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37
สมบัติ  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28
มนตรี  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24
วันชาติ  วงษ์มณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36
ไพโรจน์  ชำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34
พิทักษ์  ศรีสุขใส
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
ศุภศักดิ์  นิปิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21
สุเมธ  เรืองธนู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม