รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M34 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 34
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
 
   
 
ใบเหลือง
ดิสรณ์ สุติเทอดสกุล 33'
พลาพร ขุนทอง 43'

Remark :
4
ยุทธพงษ์  ผลจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
อาซีด  ทิ้งปากถ้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
59
สุกิจ  เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13
กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
17
สานิตย์  ทิพย์อักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
20
พิชัย  สุขวุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
18
เอกมันต์  แก้วทองสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พโยม  ฤทธิกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6
ภูวนาถ  คงวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11
แกล้วทนง  สอนสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
ปานเผด็จ  นวนหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
26
วิรัตน์  รัตนภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16
นนทชัย  โมรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1
สมชาย  บุญคงมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7
พลาพร  ขุนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุทีป  ทองปัสโนว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
กิตติพิชญ์  โสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
60
ชรินทร์  ฉวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10
มาดล  จรูญรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชัยณรงค์  พูลสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
22
อาหมาด  อาดตันตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
ฐากูร  ถาวรานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12
เจตนัยธ์  เพชรศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
21
ดิสรณ์  สุติเทอดสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชัยวัฒน์  อภิชนังกูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
 
3
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
   
 
ครึ่งแรก
ภูมิพัฒน์ พินไธสง 19'

ครึ่งหลัง
นฤนาถ ไกรนรา 83'
วัฒนา ชนชนะกุล 60'

ใบเหลือง
ภัทรพงษ์พันธ์ เพ็ชร์ฤทธิ์ 58'

Remark :
5
สมพงษ์  ฉัยยาฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
26
อดิศร  สิรีสี
มหาวิทยาลัยรังสิต
22
อำนาจ  เอี่ยมละออ
มหาวิทยาลัยรังสิต
5
อนุเทพ  สนธิงาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
17
ฉกาจ  เย็นเยือก
มหาวิทยาลัยรังสิต
14
ภัทรพงษ์พันธ์  เพ็ชร์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
2
วงศ์สุวรรณ  อรรถวิเชียร
มหาวิทยาลัยรังสิต
19
นพดล  สำเภาทอง
มหาวิทยาลัยรังสิต
23
ปัญญา  ต้นสินธุ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
20
ไพรัช  หิมเวช
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
ภูมิพัฒน์  พินไธสง
มหาวิทยาลัยรังสิต
10
สุริยะ  ศรีศักดิ์นอก
มหาวิทยาลัยรังสิต
7
วัฒนา  ชนชนะกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
25
ชัชชัย  จำปาแถม
มหาวิทยาลัยรังสิต
28
ธงชัย  บุญเกิด
มหาวิทยาลัยรังสิต
47
วิเวก  ศรีภุมมา
มหาวิทยาลัยรังสิต
4
ปรีชาพล  บุญมานิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
21
นันทชัย  ทองแป้น
มหาวิทยาลัยรังสิต
9
นฤนาถ  ไกรนรา
มหาวิทยาลัยรังสิต
29
สิริวุฒิ  รัศมีฉาย
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม