รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M28 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 28
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
วิชัย กันมา 66'
วิชัย กันมา 73'

ใบเหลือง
ธีรศักดิ์ เที่ยงจันตา 67'
อนุสรณ์ มงคลศาสตร์ 32'

Remark :
2
ณัฐวุฒิ  อุตมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
ณฐุปกรณ์  เดชสุภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
สุรชัย  สิงห์โทราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
เกษตร  วังขาว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
วัชรากรณ์  กิ่งแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
ลิขิต  คำโพธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ราเมศ  นันทจันทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
สมศักดิ์  โพธิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ธีรศักดิ์  เที่ยงจันตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23
อนุสรณ์  มงคลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
ฉัตรดนัย  บุญเรือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ภานุพงศ์  ใจแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88
ชาญชัย  ดวงดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48
วนรักษ์  วัชระศักดิ์ศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26
สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ณัฐวัชร์  สนธิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
นรินทร์  เปล่งใส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
พลภัทร  เหมวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
วิชัย  กันมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
ปิติพงษ์  ยอดมงคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
คมสันติ  โชคถวาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ยุทธกาญจน์  ทองเจิม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
   
 
ครึ่งแรก
อดิศักดิ์ รุ่งพิทักษ์นนท์ 19'
พรเทพย์ แสงภักดี 13'

ครึ่งหลัง
พรเทพย์ แสงภักดี 79'

Remark :
4
พรหมบัญชา  พรหมมาหล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5
พิชาภพ  ปรีเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3
กีรดิษฐ์  สายพัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
24
ศุภลักษณ์  ใจเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1
ศรายุทธ  แสงสุริศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13
พินิจ  ไสว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8
วิชชุ  เจาจารึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25
อดิศักดิ์  รุ่งพิทักษ์นนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
21
ประพันธ์  ล้ำนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14
ชนนท์  การีเวทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
12
สมศักดิ์  บุญสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
20
พรเทพย์  แสงภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2
ณัฐพล  ประจันตะเสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
26
วราวุธ  ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10
ศิวรินทร์  แสงอาวุธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7
สิทธิพงศ์  ธนาจิตติพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
23
มณฑล  จันทร์แจ่มใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18
สุพรรณ์  แสนทวีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม