รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M27 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 27
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
 
   
 
ครึ่งแรก
เศรณี พิมพา 31'

ครึ่งหลัง
ศุภกานต์ พันธ์โสภา 47'
บุญยิ่ง แสงฟ้า 72'

Remark :
4
สันติ  ฤาชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
ณัฐพล  โพธิ์งาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
เศรณี  พิมพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31
ชิงชัย  ทาดาหา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฏ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
ศุภกานต์  พันธ์โสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23
ทรงกรด  พิมพ์พันธ์กุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
สาคร  พิมพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
จาตุรงค์  โสดาสร้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
สีสุก  เพียจันทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
ภิญโญ  นามพรมมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
ณรงค์  ทาบุราณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30
สมชาย  ม่วงนิล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
สุพจน์  แสนสีลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ศักดิ์สิทธิ์  มาลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
ปาพจน์  พันตาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
สุรศักดิ์  ไทยน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
บุญยิ่ง  แสงฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
ธนภาค  สุขสิทธิกาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
ศุภกร  อภิญญานนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
ธีระพงษ์   หงอกสิมมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
สำราญ  สนิทนิตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
จักรวุธ  ศรีพิมพ์มาตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
สุวัฒนา  กลิ่นศรีสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
อภินันท์  จันทดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
   
 
ครึ่งหลัง
สุเปรม นนทะวงษ์ 82'

Remark :
2
สิทธิพงศ์  เวียงสันเทียะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
พงษ์ศักดิ์  ระนพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
ศุภวัฒน์   ชูวารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
18
วุฒิสาร  เพาะบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
โสภณ  สาคูแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19
มนตรี  ทวาโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
29
ไพบูลย์  หาญมนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
23
สุพจน์  สระทองหลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
วิทยา  พันธ์วิไล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
สุเปรม  นนทะวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
22
ณัฐพงษ์  ศรีสุภะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27
จตุพล  ขาวฟอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6
มนตรี  ขันการขาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
20
วันดี  ฉิมจิ๋ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1
ณรงค์ฤทธิ์  ทองอุบล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
26
อนุสรณ์  สาธุเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
ชุติิเดช  แย้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
38
วิสุทธิ์  ยิ่งอุปการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
ครรชิต  กำลังกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
24
สมศักดิ์  จันทร์ทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12
เลิศพันธุ์  ศรีเจริญประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25
วินัย  ใจบุญมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม