รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย F รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
0
 
   
 
Remark :
4
จำรัส  นิ่มสำราญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2
เอกชน  น้อยเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
17
สุรชาติ  ตรีโอษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
6
สุรชัย  รักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
27
ทูลไชย  คร้ามสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
29
พีระพล  ชัชวาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
13
วีรพจน์  รัตนวาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10
ไผท  ฉายาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
22
คมกฤช  รัตตะมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
24
พานิชย์  อุทิตะสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
23
สถิตย์  นามสีลี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
26
สุริยันต์  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
12
คำเส็ง  ศรีลาดเลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
5
สุริยัน  สมพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
25
พิทักษ์  ไชยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
21
อำพร  ชิราพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
11
เอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
19
นิคม  อรุณฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
28
เจตน์สฤษฎิ์  อังสุกาญจนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
3
ปัญญา  อักโข
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
8
กฤษณ์ปกรณ์  บุญมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   
 
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
   
 
ครึ่งแรก
ณัฐพล ประจันตะเสน 25'

ครึ่งหลัง
พรเทพย์ แสงภักดี 50'
สิทธิพงศ์ ธนาจิตติพัฒน์ 64'

Remark :
4
พรหมบัญชา  พรหมมาหล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5
พิชาภพ  ปรีเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3
กีรดิษฐ์  สายพัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
24
ศุภลักษณ์  ใจเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1
ศรายุทธ  แสงสุริศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13
พินิจ  ไสว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8
วิชชุ  เจาจารึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25
อดิศักดิ์  รุ่งพิทักษ์นนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
21
ประพันธ์  ล้ำนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14
ชนนท์  การีเวทย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
12
สมศักดิ์  บุญสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
20
พรเทพย์  แสงภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2
ณัฐพล  ประจันตะเสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
26
วราวุธ  ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10
ศิวรินทร์  แสงอาวุธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7
สิทธิพงศ์  ธนาจิตติพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18
สุพรรณ์  แสนทวีสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม