รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย P รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
 
   
 
ครึ่งหลัง
เอกรัฐ หล่อพิเชียร 61'

เตะจุดโทษ
เอกรัฐ หล่อพิเชียร '
เกียรติศักดิ์ สมฤทธิ์ '
สมคิด สวนศรี '
มนูญ ใจสุข '
ศรีรัตน์ ฆ่องนอก '

Remark :
1
ชวลิต  อินปัญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
ชเนรินทร์  รักสัตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
ประทีป  พละเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
51
แดนไกล  นุ่นสีดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25
สมคิด  สวนศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
มนูญ  ใจสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
ศรีรัตน์  ฆ่องนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19
สิทธิกร  บุญจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
ณัฐพล  หาอุปละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
นิธิวัฒน์  ชูสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17
พรเทพ  ไชยคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24
กิตติพงษ์  กิมะพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18
เอกรัฐ  หล่อพิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20
ศิริชัย  ต่อสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
33
มานะ  ศรีสาเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
เกียรติศักดิ์  สมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
 
5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
 
ครึ่งแรก
ธนศักดิ์ ท่าโพธิ์ 24'

เตะจุดโทษ
พงษ์ธร อ่อนรัตน์ '
บดิน พันธุ์เพ็ง '
กรุงไท นพรัตน์ '
เพชร เสาร์ศรี '

Remark :
3
เพชร  เสาร์ศรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
ธีรวุฒิ  ไชยธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45
อนุสรณ์  นิยมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
ธนศักดิ์  ท่าโพธิ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
ศักดิ์สิทธิ์  วรรณแก้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
กงสเด็น  คำแน่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
จารุวิทย์  จันทร์ชนะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
บุญฉลอง  กุจพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
พงษ์ธร  อ่อนรัตน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
บดิน  พันธุ์เพ็ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
ประเสริฐ  ผางภูเขียว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56
พิทักษ์  สิงห์ทองลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27
สุรชัย  สุวรรณลี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
ไพรินทร์  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
พลากร  สืบสำราญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44
ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
กรุงไท  นพรัตน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47
เสนาะ  เจริญพร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม