รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย L รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 19
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
 
   
 
Remark :
1
จ่าอากาศตรีคมสันต์  เเก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
นิพล  เจี้ยรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
อิทธิพล  พวงมาเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23
จิระพันธ์ุ  เนื่องจากนิล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
พชร  ธนเวสารัชกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
มานพ  เจริญทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25
จอม  บุญเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
วันชนะ  วิชาชาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
นิรุท  อ่อนจันทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
ไพฑูรย์  เซาะจอหอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
วันจักริ์   เล่นวารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
ต่อพงศ์  พ่วงศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
ศรายุทธ  แสงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
ศุภชัย  เเสงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21
พิเชฎฐ์  ลิ่มวชิรานันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
ณรงค์ศักดิ์  สุวรรณชาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24
อภิชาติ  เงินธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
สุเทพ  ทัดเทียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22
เรไร  ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20
ไพรัตน์  ตะเภาทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
 
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
 
ครึ่งหลัง
คำรณ ทรัพย์ทวี 60'

Remark :
2
อุดมศักดิ์  บุญมีรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
ฉัตรชาญ  ทองจับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
คำรณ  ทรัพย์ทวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28
สยาม  แสงมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
สมคิด  คุนาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59
สมชาย  เวชกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
60
สุเทพ  บุตรดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
47
อนันต์  บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
สุริโย  ซันชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
หัสนัยน์  สุขธัญญาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23
ปรีชา  คมขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
สมชาย  เปรียงพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
กิตติ  เสือแพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24
พิษณุ  จารเขียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
พัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
ธนภัทร  อริโยทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
58
ฐิติวิชญ์  วงศ์พิศาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
สุรชาติ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
นันทวัฒน์  เกียรติเสรีกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21
สุริโยทัย  สุปัญญาพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22
อนันต์  สืบสำราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
นิสัย  เฟื่องเวโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม