รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย O รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 17
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0
 
   
 
ใบเหลือง
วิเชียร ขุนเพชร 37'

Remark :
4
พลากร  คล้ายทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
23
วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15
ชำนาญ  ชินสีห์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
24
ชิโนรส  รุ่งสกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
30
จอมภพ  แววศักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
สุวิทย์  คงภักดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
27
พรไทย  ศิริสาธิตกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14
กิตติธัช  คงชะวัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
ณัฐพล  ตั่นมี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
22
ภักดิ์  จองนุ้ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13
นำโชค  บัวดวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6
วิเชียร  ขุนเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
21
เสริมศักดิ์  รัตนอุบล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
ดุสิต  พรหมอ่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
16
ปรีชา  กุลตัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
สุเจนต์  พรหมเหมือน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
18
ศุภกร  กตาธิการกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
45
พลัฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
25
บุญเลิศ   จันทระ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
19
ญาณวุฒิ  สุนทรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
 
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
   
 
ครึ่งหลัง
ภัทรพงษ์พันธ์ เพ็ชร์ฤทธิ์ 45'

Remark :
5
สมพงษ์  ฉัยยาฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
26
อดิศร  สิรีสี
มหาวิทยาลัยรังสิต
22
อำนาจ  เอี่ยมละออ
มหาวิทยาลัยรังสิต
3
อนุเทพ  สนธิงาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
17
ฉกาจ  เย็นเยือก
มหาวิทยาลัยรังสิต
14
ภัทรพงษ์พันธ์  เพ็ชร์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
2
วงศ์สุวรรณ  อรรถวิเชียร
มหาวิทยาลัยรังสิต
19
นพดล  สำเภาทอง
มหาวิทยาลัยรังสิต
23
ปัญญา  ต้นสินธุ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
20
ไพรัช  หิมเวช
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
ภูมิพัฒน์  พินไธสง
มหาวิทยาลัยรังสิต
10
สุริยะ  ศรีศักดิ์นอก
มหาวิทยาลัยรังสิต
7
วัฒนา  ชนชนะกุล
มหาวิทยาลัยรังสิต
25
ชัชชัย  จำปาแถม
มหาวิทยาลัยรังสิต
28
ธงชัย  บุญเกิด
มหาวิทยาลัยรังสิต
47
วิเวก  ศรีภุมมา
มหาวิทยาลัยรังสิต
4
ปรีชาพล  บุญมานิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
21
นันทชัย  ทองแป้น
มหาวิทยาลัยรังสิต
9
นฤนาถ  ไกรนรา
มหาวิทยาลัยรังสิต
29
สิริวุฒิ  รัศมีฉาย
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม