รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย N รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
 
   
 
ครึ่งแรก
สุรศักดิ์ ไทยน้อย 10'
สุรศักดิ์ ไทยน้อย 19'
สุรศักดิ์ ไทยน้อย 20'

ครึ่งหลัง
สาคร พิมพา 36'
ศุภกานต์ พันธ์โสภา 42'

Remark :
4
สันติ  ฤาชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
ณัฐพล  โพธิ์งาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
เศรณี  พิมพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31
ชิงชัย  ทาดาหา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฏ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
ศุภกานต์  พันธ์โสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23
ทรงกรด  พิมพ์พันธ์กุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
สาคร  พิมพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
จาตุรงค์  โสดาสร้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
สีสุก  เพียจันทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
ภิญโญ  นามพรมมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
ณรงค์  ทาบุราณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30
สมชาย  ม่วงนิล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
สุพจน์  แสนสีลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
ศักดิ์สิทธิ์  มาลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
ปาพจน์  พันตาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
สุรศักดิ์  ไทยน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
บุญยิ่ง  แสงฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
ธนภาค  สุขสิทธิกาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
ศุภกร  อภิญญานนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
ธีระพงษ์   หงอกสิมมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
สำราญ  สนิทนิตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
จักรวุธ  ศรีพิมพ์มาตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
สุวัฒนา  กลิ่นศรีสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
อภินันท์  จันทดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
   
 
ครึ่งหลัง
ธนวัฒน์ จันทร์รอด 64'

ใบเหลือง
ไพโรจน์ ชำเกตุ 11'

Remark :
2
นิติ  พานนาค
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
ดิษกรณ์  กองหิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
ขจรศักดิ์  สิทธิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30
สหรัฐ  เวชโช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29
ประพันธ์  สุทธิเสริม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27
วัชระ  นิลมณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23
ฐิติพงศ์  พวงมาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
เทพทัต  พรศิริญาณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
ธนวัฒน์  จันทร์รอด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
31
ไพฑูรย์  ขวัญเนตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33
นิพล  สิ่งที่สุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25
ไพบูลย์  นาคสวย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35
กนก  สุขวารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22
จิรยุทธ  พุกาธร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32
ชัยณรงค์  นพศิริ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
วิฑูรย์  วงษ์อามาตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26
บูรพา  ดาวสี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37
สมบัติ  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28
มนตรี  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24
วันชาติ  วงษ์มณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36
ไพโรจน์  ชำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34
พิทักษ์  ศรีสุขใส
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
ศุภศักดิ์  นิปิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21
สุเมธ  เรืองธนู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม