รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
 
   
 
ครึ่งหลัง
วิชัย กันมา 60'

เตะจุดโทษ
ปิติพงษ์ ยอดมงคล '
ยุทธกาญจน์ ทองเจิม '
ณฐุปกรณ์ เดชสุภา '

ใบเหลือง
ฉัตรดนัย บุญเรือง 36'

Remark :
2
ณัฐวุฒิ  อุตมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
ณฐุปกรณ์  เดชสุภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
สุรชัย  สิงห์โทราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
เกษตร  วังขาว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
วัชรากรณ์  กิ่งแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
ลิขิต  คำโพธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ราเมศ  นันทจันทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
สมศักดิ์  โพธิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ธีรศักดิ์  เที่ยงจันตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23
อนุสรณ์  มงคลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
ฉัตรดนัย  บุญเรือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ภานุพงศ์  ใจแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88
ชาญชัย  ดวงดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48
วนรักษ์  วัชระศักดิ์ศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26
สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
ณัฐวัชร์  สนธิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
นรินทร์  เปล่งใส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
พลภัทร  เหมวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
วิชัย  กันมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
ปิติพงษ์  ยอดมงคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
คมสันติ  โชคถวาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ยุทธกาญจน์  ทองเจิม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
   
 
ครึ่งแรก
ศุภเวทย์ สงคง 26'

เตะจุดโทษ
สันติ การีสันต์ '
สมชาย ตุละ '
ศุภเวทย์ สงคง '
สุรศักดิ์ เกตุบุญนาค '

ใบเหลือง
ชูเกียรติ ชูสกุล 65'
อเนก ไทยกุล 62'

Remark :
4
ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
34
สุรศักดิ์  เกตุบุญนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
56
ชูเกียรติ  ชูสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
ชัยชุมพล  ชูราษฎร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
27
พงษ์พันธ์  ราชภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22
ศุภเวทย์  สงคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
19
รุ่งโรจน์  จีนด้วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
ศุภวัฒน์  จันทร์ปราง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
สันติ  การีสันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
18
อภิรัญธ์  จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
99
เอกรัตน์  โภคสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
49
พรเทพ  วิรัชวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
โกสินทร์  ทีปรักษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
50
อเนก  ไทยกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
อรรถพล  คงหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
32
อัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
เอกพงษ์  คงฉาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25
สุวรรณ  พรมเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
45
ภูทัย  เทียนกระสินธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
สมชาย  ตุละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม