รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย N รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
 
   
 
ครึ่งหลัง
ศุภศักดิ์ นิปิ 66'

Remark :
2
นิติ  พานนาค
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
ดิษกรณ์  กองหิน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
ขจรศักดิ์  สิทธิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30
สหรัฐ  เวชโช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29
ประพันธ์  สุทธิเสริม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27
วัชระ  นิลมณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23
ฐิติพงศ์  พวงมาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
เทพทัต  พรศิริญาณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
ธนวัฒน์  จันทร์รอด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
31
ไพฑูรย์  ขวัญเนตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33
นิพล  สิ่งที่สุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25
ไพบูลย์  นาคสวย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35
กนก  สุขวารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22
จิรยุทธ  พุกาธร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32
ชัยณรงค์  นพศิริ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
วิฑูรย์  วงษ์อามาตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26
บูรพา  ดาวสี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37
สมบัติ  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28
มนตรี  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24
วันชาติ  วงษ์มณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36
ไพโรจน์  ชำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34
พิทักษ์  ศรีสุขใส
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
ศุภศักดิ์  นิปิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21
สุเมธ  เรืองธนู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
 
0
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
   
 
ครึ่งหลัง

Remark :
4
ทศพิธ  ลังสุ่ย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25
อภิชาติ  วรพรรณ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
29
กิตติภณ  ลีทัพไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18
กัลยกฤต  ลีทัพไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8
สมชาย  เต่อเอม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
30
ไพบูลย์  อดทน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15
นันทศักดิ์  อดทน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
23
สถาพร  อมรสวัสดิ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
28
ภคพงศ์  อมรกุล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
27
เรวัตร์  พิศเกาะ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7
สำลี  เวฬุวนารักษ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10
ปิติพงศ์  โพธิ์จันทร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14
ศราวุธ  ปั้นเปี่ยมทอง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
24
วรภัทร   กอแก้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
21
อภิวัฒน์  แสงโนรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20
ศุภเชษฐ์  อินทร์เนตร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม