รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย P รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
 
   
 
เตะจุดโทษ
ประทีป พละเรือง '
ศรีรัตน์ ฆ่องนอก '
เอกรัฐ หล่อพิเชียร '
สมคิด สวนศรี '

Remark :
1
ชวลิต  อินปัญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
ชเนรินทร์  รักสัตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
ประทีป  พละเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
51
แดนไกล  นุ่นสีดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25
สมคิด  สวนศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
มนูญ  ใจสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
ศรีรัตน์  ฆ่องนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19
สิทธิกร  บุญจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
ณัฐพล  หาอุปละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
นิธิวัฒน์  ชูสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17
พรเทพ  ไชยคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24
กิตติพงษ์  กิมะพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18
เอกรัฐ  หล่อพิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20
ศิริชัย  ต่อสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
33
มานะ  ศรีสาเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
เกียรติศักดิ์  สมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
 
5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
   
 
เตะจุดโทษ
วิชชุกร ด่านเดชา '
ภาณุวัฒน์ สวัสดี '
ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ '
เอกชัย นุ่มเจริญ '
เจริญ สัณฐมิตร '

ใบเหลือง
สุบรรณ กูหมาด 30'
ปรีชา รัสมี 40'

Remark :
2
ทรรศนะ  นวลสมศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
วิชชุกร  ด่านเดชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
ภาณุวัฒน์  สวัสดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18
ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
ยุทธนันต์  ปานสงฆ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
เจริญ  สัณฐมิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
ชัยวัฒน์  พงศ์สุระโสภณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
นิวัฒน์  คงปัญญา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
สัมพันธ์  คงเพ็ชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
เริงวุฒิ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
เอกชัย  นุ่มเจริญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
สุบรรณ  กูหมาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
จรัญ  กุญชรินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
ธีรวิทย์  ทองรักษ์จันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26
ชัยรัตน์  แซ่สุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
ปรีชา  รัสมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24
อาวุธ  แก่นเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
อุดมศักดิ์  ดรุมาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20
วิชัย  พลด้วง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
ภาณุวัฒน์  ช่วยอนันต์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23
จำลอง  ภักดีวานิช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม