รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
วรวิทย์ ทีทา 48'
วรวิทย์ ทีทา 54'

Remark :
3
มงคลภูมิ  โฆษิตกิตติวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
วรวิทย์  ทีทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
อานนท์พร   สุวรรณพลาย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
ณัฐพล  วิจิตรจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14
นฤบดี  ศรีสังข์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
สาโรจน์  ชูอำไพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15
เชาวลิต  หามนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
21
สุพร  สมตัว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
สุรินทร์  แสงกล้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8
สรกิจจ์  มงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7
สุรเชษฐ์ปกรณ์  พรหมภักดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20
นพดล  มณีรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24
ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25
ธีรวัฒน์  ศรุตโยภาส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23
สราวุธ  สวัสดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12
อัครัช  จันทร์ทับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22
ชาติวุฒิ  พลนิล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10
ประยงค์  สูตถิพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13
สัมพันธ์  สังข์ทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
 
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
   
 
ครึ่งหลัง

Remark :
3
ชลากร  อุดมรักษาสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
นพดล  คล้ายวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
58
อนิรุธ  เทียบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
18
ธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
60
ปิยะชาติ  สิทธ์วิภูศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
โกษิต  จันทนสมิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19
ประทีป  อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
ปฐมพงศ์  จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
ขจรเกียรติ  ขุนชิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
เกียรติยศ  สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
สุจิน  ยิ้มเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17
เกียรติพงษ์     ศรีจันทึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
56
อรรถพล  ช่วยค้ำชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
52
จิรภัทร  ตันติทวีกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25
ยุทธนา  สรวลสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21
ฉลอง  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
49
คมพันธ์  ชมสมุทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
ชัยวุฒิ   ชัยฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22
นพกฤศณ์  ดำน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
24
ประสิทธิ์  แพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม