รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย L รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
 
   
 
เตะจุดโทษ
พรชัย วิเศษบรรเทา '
ศักดา หลังสัน '
นรรถพล แสงขำ '
สถาน การัมย์ '
นันทชิต หมุดทอง '
สุพจน์ พจน์บัว '

Remark :
1
ณัฐวุฒิ  แสนเสนาะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ปัญจะ  ชื่นอารมณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
วุฒิชัย  มีเสน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21
นันทชิต  หมุดทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22
สมชาติ  บัวทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26
ณรงค์  กำเนิดเรือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
ถิร  ประเสริฐศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24
กิติพจน์  มนวรินทรกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27
สุพจน์  พจน์บัว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
ศักดา  หลังสัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
กิตติพงษ์  ดาวแจ่ม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29
สมัย  กองปัท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
มานพ  จงน้อมกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
สถาน  การัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
พัลลภ  คงนุรัตน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16
ประจิตร์  สุดศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25
อุดมเกียรติ  ศรีชนะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
พรชัย  วิเศษบรรเทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
30
อนันตเดช  ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
ปพณ  ปุณญะรักษิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20
บุญมี  พลดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23
สมเดช  คงวิจิตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
วินิตย์  ทองชะอม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
นรรถพล  แสงขำ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28
วีระพงษ์  ชาติไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
 
เตะจุดโทษ
อนันต์ บุญชม '
สุรชาติ เชาวลิต '
ธนภัทร อริโยทัย '
สุริโย ซันชาติ '
คำรณ ทรัพย์ทวี '

Remark :
2
อุดมศักดิ์  บุญมีรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
ฉัตรชาญ  ทองจับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
คำรณ  ทรัพย์ทวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28
สยาม  แสงมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
สมคิด  คุนาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59
สมชาย  เวชกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
60
สุเทพ  บุตรดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
47
อนันต์  บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
สุริโย  ซันชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
หัสนัยน์  สุขธัญญาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23
ปรีชา  คมขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
สมชาย  เปรียงพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
กิตติ  เสือแพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24
พิษณุ  จารเขียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
พัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
ธนภัทร  อริโยทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
58
ฐิติวิชญ์  วงศ์พิศาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
สุรชาติ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
นันทวัฒน์  เกียรติเสรีกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21
สุริโยทัย  สุปัญญาพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22
อนันต์  สืบสำราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
นิสัย  เฟื่องเวโรจน์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม