รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบ8 ทีม
วันที่25 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
18
0
0
0
0
18
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
3
0
0
0
0
3
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
14
0
0
0
0
14
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ชานนทร์  บุญยอด
ชายคู่ ทั่วไป  
 ศุภชัย  สำกำปัง
ชายคู่ ทั่วไป  
 ผกาวัลย์  สุรกุลประภา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ชวิพร  มุกตพันธุ์
หญิงคู่ ทั่วไป  
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 จรินพร  จันทร์เหมือน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 นฤพนธ์  คำพา
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ชัช  สุมนานนท์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 เมธินี  อินทร์ประสิทธิ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 วีรยุทธ  เลิศบำรุงสุข
ชายคู่ ทั่วไป  
 สุนทร  ปิติเจริญพันธ์
ชายคู่ ทั่วไป  
 วิวิชชุตา  เดชรักษา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 อรปภา  สุพะนาม
หญิงคู่ ทั่วไป  
 ชัยสิทธิ์  สงเคราะห์สุข
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ทัศนวรรณ  ศูนย์กลาง
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 อนันท์  ใจทัน
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 สัญชัย  รัตนอารี
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 บุญมี  ตระกูลชัยศรี
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป