รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการแบดมินตัน - ทีมสายไม่ระบุรอบรอบ 16 ทีม
วันที่24 พฤษภาคม 2562 เวลา10:00 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
17
0
0
0
0
17
-
เดี่ยวมือ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
37
0
0
0
0
37
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่มือ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
34
0
0
0
0
34
-
คู่มือ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
26
0
0
0
0
26
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 พัชรพล  แดงอุไร
ชายคู่ ทั่วไป  
 สุนทร  ปิติเจริญพันธ์
ชายคู่ ทั่วไป  
 อรปภา  สุพะนาม
หญิงคู่ ทั่วไป  
 วิวิชชุตา  เดชรักษา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 บุญมี  ตระกูลชัยศรี
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 สัญชัย  รัตนอารี
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ชัยสิทธิ์  สงเคราะห์สุข
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 นพดล  เอกผาชัยสวัสดิ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ศรีสอางค์  บุณยกิตติโกวิท
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 อาชัญณัฐ  ทัพอาสา
ชายคู่ ทั่วไป  
 โชติกา  ศรีโพนทอง
ชายคู่ ทั่วไป  
 กิตติญา  พรหมพา
หญิงคู่ ทั่วไป  
 วาสนา  สะอาด
หญิงคู่ ทั่วไป  
 สรินทร์ทิพย์  ทวีเดช
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 กันตพัฒน์  ในเกษตรธนพัฒน์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป  
 ประสิทธิ์  นครราช
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ทรงพล  อินทเศียร
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป  
 ประจันบาน  อ่อนสนิท
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป  
 ขนิษฐา  จูมลี
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป