รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:10 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
227
นิอร  พันธ์แสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
288
ปณิชา  ตระกาลไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
266
ชญาภา  ศิริกรโภคกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
225
กมลทิพย์  เบ้าหนองบัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:01:05.74
Gold
1
5
674
ชุตินันท์  แซ่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
678
นันทิยา  สุขสาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
666
จารีย์  พรหมณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
660
กัลญา  แก้วประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:01:07.33
Silver
2
2
263
ศิริอนงค์  นามวงศ์พรหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
278
นฤมล  กันธวัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
275
ดุจเดือน  แสงบุญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
277
นพกาญจน์  จันทร์เดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:07.88
Bronze
3
4
521
ทิพวรรณ  สุดรัก
มหาวิทยาลัยมหิดล
522
ธนุสริญญา  ทวีพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
509
คุณาภรณ์  หอมยก
มหาวิทยาลัยมหิดล
506
กฤตพร  ราชาทัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:10.64
4
3
462
นุชนิตยา  เพ็งชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
463
ไพจิตร  รัตนมาลา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
466
อพันตรี  พูลพุทธา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
461
ฐิติวรดา  พลเยี่ยม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:01:20.52
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -