รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:55 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
539
อัจฉราภรณ์  เล็กรังส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
535
สุลัดดา  อ่องลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
517
ณัฐธิยา  สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
533
สมจิตร  ใช้วัฒนรุ่งเรื่องไพศาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:59.47
Gold
1
1
201
ชนิศา  พรนำพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
208
ศุภวรรณ  เลาหสุขไพศาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
203
นภสร  อินสมตัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
200
จิรภา  สุทะวาวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:03.65
Silver
2
2
460
ญาดา  สามารถ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
469
ศศินันท์  ละวิสิทธิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
459
ชุติมา  เรืองอุตมานันท์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
458
จินดารัตน์  ปีมณี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:01:07.22
Bronze
3
5
745
รัตนา  จันทร์นาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
742
ณัฎฐนริน  สมจิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
749
วิชชุดา  กาฬสิงห์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
746
ลภัสธยาน์  นาคนรเศรษฐ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
00:01:12.27
4
4
696
เสาวนีย์  สีหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
671
เจนจิรา  คงกะพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
680
เบญญา  จริยวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
676
ชุติภาศ  แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:01:12.61
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -