รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Cรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา14.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประสิทธิ์  นครราช
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สุนิสา  นาครินทร์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สิทธิพงษ์  โกมิล
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ชาญ  อินทร์แต้ม
ชายคู่ทั่วไป  
 พีรวัฒน์  จินาทองไทย
ชายคู่ทั่วไป  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 ไพเราะ  แสนหวัง
หญิงคู่ทั่วไป  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 ไพเราะ  แสนหวัง
หญิงคู่ทั่วไป  
 ณัฐวุฒิ  เดไปวา
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อารีย์  วิเชียรฉาย
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อำมร  อินทร์สังข์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 วรเดช  จันทรสร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 อดิเรก  แรงกสิกร
ชายคู่ทั่วไป  
 ปรีชา  เทียนสมประสงค์
ชายคู่ทั่วไป  
 กาญจนา  คำนึงกิจ
หญิงคู่ทั่วไป  
 อำภาพรรณ  ตันตินาครกูล
หญิงคู่ทั่วไป