รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Aรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา11.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล
 กองพัน  อารีรักษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ชวเวท  รัตนพานี
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 วัฒนวงศ์  รัตนวราห
ชายคู่ทั่วไป  
 วราวุฒิ  อุทุมพิรัตน์
ชายคู่ทั่วไป  
 แสงดาว  เลียบกระโทก
หญิงคู่ทั่วไป  
 ณัฐณิชา  โสวรรณขจร
หญิงคู่ทั่วไป  
 กำลัง  ชุมพลบัญชร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พิรดา  วิทูรพณิชย์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 บรรยง  ภักดีกิจเจริญ
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 Merin  Aubrey Waite
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ธัชชะ  จุลชาต
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 นวพันธ์  วอกลาง
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 จิรภาส  ปอแก้ว
ชายคู่ทั่วไป  
 ศราวุฒิ  รัทธนี
ชายคู่ทั่วไป  
 ปรัญชญา  แจ่มกระจ่าง
หญิงคู่ทั่วไป  
 ภัทจิรา  รัทธนี
หญิงคู่ทั่วไป