รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา11.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กฤตยา  เพชรจันทร์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 ยงยุทธ  รัตนสุวรรณ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พันธสิทธิ์  โชคสวัสดิกร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 กฤษณะ  เรืองคล้าย
ชายคู่ทั่วไป  
 ชวพงศ์  เมธีธรรมวัฒน์
ชายคู่ทั่วไป  
 ธิดารัตน์  จุทอง
หญิงคู่ทั่วไป  
 วิไลพิน  แก้วเพ็ง
หญิงคู่ทั่วไป  
 ดวงกมล  ทองศิริ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 นรงค์  ฉิมพาลี
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สุรภัทร์  พิไชยแพทย์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ภัทรพล  มหาขันธ์
ชายคู่ทั่วไป  
 มีชัย  วุฒิไกรบัญฑิต
ชายคู่ทั่วไป  
 ธนาภา  สงค์สมบัติ
หญิงคู่ทั่วไป  
 อรอุษา  ปุณยบูรณะ
หญิงคู่ทั่วไป