รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา11.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพะเยา
 กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 รัตนาพร  ทำใหม
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สุทธิพงศ์  อุริยะพงศ์สรรค์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อนัตต์  เจ่าสกุล
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ธนากร  ศรีชาพันธุ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 โอฬาร  สุวรรณอภิชน
ชายคู่ทั่วไป  
 ศุภกร  ติระพัฒน์
ชายคู่ทั่วไป  
 พรรณวดี  ชาติวิเศษ
หญิงคู่ทั่วไป  
 จิราพร  ศิริโชค
หญิงคู่ทั่วไป  
 พงษ์สนิท  คุณนะลา
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 กรุง  ผิวพรรณ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 เกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 บุญช่วง  บุญสุข
ชายคู่ทั่วไป  
 ยืนยง  กันทะเนตร
ชายคู่ทั่วไป  
 พุทธชาด  สัตยาศัย
หญิงคู่ทั่วไป  
 รุ่งฤดี  พรมแก้วงาม
หญิงคู่ทั่วไป