รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Bรอบรอบแรก
วันที่ 24/05/2562 เวลา11.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
 กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พรรณวดี  ชาติวิเศษ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สุทธิพงศ์  อุริยะพงศ์สรรค์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อนัตต์  เจ่าสกุล
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ธนากร  ศรีชาพันธุ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ศุภกร  ติระพัฒน์
ชายคู่ทั่วไป  
 โอฬาร  สุวรรณอภิชน
ชายคู่ทั่วไป  
 รัตนาพร  ทำใหม
หญิงคู่ทั่วไป  
 เสาวลักษณ์  เจ่าสกุล
หญิงคู่ทั่วไป  
 กฤตยา  เพชรจันทร์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 คมกริช  โชคพระสมบัติ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 กฤษณะ  เรืองคล้าย
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ศาสตรา  แก้วแพง
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สุวิชา  อิ่มนาง
ชายคู่ทั่วไป  
 พันธสิทธิ์  โชคสวัสดิกร
ชายคู่ทั่วไป  
 ธิดารัตน์  จุทอง
หญิงคู่ทั่วไป  
 ปริศนา  วงค์ล้อม
หญิงคู่ทั่วไป