รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Aรอบรอบแรก
วันที่ 24/05/2562 เวลา11.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กรฎา  มาตยากร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 เกียรติปริญญา  ลุนแจ้ง
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สุชาติ  ลิ่มกตัญญู
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อาวุธ  มุสิกพันธ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ชโลธร  เพ็ญจำรัส
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สินชัย  กมลภิวงศ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 บุญเจริญ  บำรุงชู
ชายคู่ทั่วไป  
 ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล
ชายคู่ทั่วไป  
 ทศพร  กมลภิวงศ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นารี  อินทรศักดิ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 กองพัน  อารีรักษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 วัฒนวงศ์  รัตนวราห
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 วราวุฒิ  อุทุมพิรัตน์
ชายคู่ทั่วไป  
 ชวเวท  รัตนพานี
ชายคู่ทั่วไป  
 ณัฐณิชา  โสวรรณขจร
หญิงคู่ทั่วไป  
 แสงดาว  เลียบกระโทก
หญิงคู่ทั่วไป