รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Aรอบรอบแรก
วันที่ 24/05/2562 เวลา11.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
 คำแสน  อินต๊ะนิล
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สมาน  สุริยวงค์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พิรุณ  อินต๊ะนิล
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 วรทัศน์  อินทรัคคัมพร
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อุดมศักดิ์  กำไลเพ็ชร์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ประกรณ์  ตุ้ยศรี
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ประพันธ์พงศ์  ฉิมดี
ชายคู่ทั่วไป  
 ภัทร  ยันตรกร
ชายคู่ทั่วไป  
 ศศิภัสร์   เที่ยงมิตร
หญิงคู่ทั่วไป  
 สุกันธา  ญาติมิตรหนุน
หญิงคู่ทั่วไป  
 ธัชชะ  จุลชาต
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พิรดา  วิทูรพณิชย์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 บรรยง  ภักดีกิจเจริญ
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 กำลัง  ชุมพลบัญชร
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 กานต์  จำรูญโรจน์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สุชาติ  มันตะสูตร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สถาปนา  ชรินทร์สาร
ชายคู่ทั่วไป  
 จิรภาส  ปอแก้ว
ชายคู่ทั่วไป  
 ปรัญชญา  แจ่มกระจ่าง
หญิงคู่ทั่วไป  
 ภัทจิรา  รัทธนี
หญิงคู่ทั่วไป