รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Cรอบรอบแรก
วันที่ 24/05/2562 เวลา08.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ชัยวัชร  พรหมจิตติพงศ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ชัยโรจน์  สายพันธุ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 กษิณ  วงศ์ชื่นสุนทร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 นุชรี  เสนาคำ
หญิงคู่ทั่วไป  
 กนกวดี  พึ่งโพธิ์ทอง
หญิงคู่ทั่วไป  
 นุชรี  เสนาคำ
หญิงคู่ทั่วไป  
 วรเดช  จันทรสร
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อำมร  อินทร์สังข์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ปรีชา  เทียนสมประสงค์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 อดิเรก  แรงกสิกร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 อารีย์  วิเชียรฉาย
ชายคู่ทั่วไป  
 ณัฐวุฒิ  เดไปวา
ชายคู่ทั่วไป  
 กาญจนา  คำนึงกิจ
หญิงคู่ทั่วไป  
 อำภาพรรณ  ตันตินาครกูล
หญิงคู่ทั่วไป