รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ชาญวิทย์  ตรีพุทธรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:39.13
Gold
1
5
วิโรจน์  น้อยใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:41.17
Silver
2
6
สารีบุตร  โมราชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:44.52
Bronze
3
3
ไพโรจน์  ชำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:00:45.06
4
2
วัฒนา  ทนงค์แผง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:46.66
5
4
เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:48.15
6
2
ธนาเดช  ศรวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:00:51.07
7
7
สุรพล  ดอนงาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:51.19
8
7
ชาญวิทยายุทธ์  อินทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:54.72
9
5
ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:54.95
10
3
เรวัต  แสงสุริยงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:55.16
11
6
เจมส์  เกตุทัต- คาร์นส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:57.37
12
1
กนก  สุขวารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)