รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ธัชชะ  จุลชาต
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:39.97
Gold
1
6
กฤษชัย  พูลเจริญ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:40.80
Silver
2
7
จรวย  สุขแสงจันทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:45.20
Bronze
3
6
ประศักดิ์  นิศากรเกรียงเดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:45.86
4
2
สมเจตต์  พริ้งสกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
00:00:46.32
5
3
ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:00:47.15
6
4
วุฒิชัย  กลมเกลียว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:47.90
7
5
สุชาติ  กล่ำศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:48.30
8
7
สรเสกข์  กุลมัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:01:02.10
9
5
สุรศักดิ์  เกตุบุญนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:01:04.51
10
5
คุณัตว์  พิธพรชัยกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
XX:XX:XX.XX
DNS
-
2
จิรภูพัศ  ชินน์ชนวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
XX:XX:XX.XX
DNS
-
3
พัสกร  องอาจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XX:XX:XX.XX
DNS
-
4
ชินพัฒน์  ทิพย์ศรีบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
2
จุมภฏ  อินทรนัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
6
ฉลอง  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
XX:XX:XX.XX
DNS
-
1
จิรศักดิ์  พุมดวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
XX:XX:XX.XX
DNS
-
3
มนตรี  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)