ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เทเบิลเทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 77 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 78 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 79 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 80 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 81 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 82 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 83 - มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8
09:00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 84 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 85 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 86 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 87 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 88 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 89 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 90 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 91 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16
09:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 92 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17
10.00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 93 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18
10.00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 94 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19
10.00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 95 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20
10.00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 96 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21
10.00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 102 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22
10:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 97 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23
10:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 98 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24
10:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 99 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25
10:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 100 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26
11.00
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 101 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27
11:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 103 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28
11:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 104 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37
13.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38
13.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39
13.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40
13.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41
13.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42
13.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43
13.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44
13.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45
13.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46
13.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47
13.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48
13.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49
13.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50
13.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51
13:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52
13:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53
13:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62
14:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 32 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 33 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70
14:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71
14:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72
14:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73
14:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 42 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74
14:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 43 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75
14:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 44 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76
14:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 45 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77
14:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 46 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78
14:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 47 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79
14:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 48 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80
15.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81
15.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
82
15.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
83
15.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
84
15.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 55 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
85
15.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 56 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
86
15.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 57 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
87
15.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
88
15.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
89
15.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
90
15.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
91
15.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
92
15.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
93
15.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 64 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
94
15.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 65 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
95
15.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 66 - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
96
15:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 49 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
97
15:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 50 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
98
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 67 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
99
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 68 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
100
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 69 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
101
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
102
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
103
15:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 72 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
104
16.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 89 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
105
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
106
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
107
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
108
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 76 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
109
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 77 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
110
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 78 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
111
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 79 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
112
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 80 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
113
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 81 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
114
16:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 82 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
115
16:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 83 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
116
16:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 84 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
117
16:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 85 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
118
16:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 86 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
119
16:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 87 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
120
16:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 88 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
121
16:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 90 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
122
16:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 91 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
123
16:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 92 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
124
16:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 93 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
125
16:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 94 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
126
16:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 95 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
127
16:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 96 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
128
17.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 107 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
129
17.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 108 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
130
17.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 109 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
131
17.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 110 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
132
17.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 111 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
133
17.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 112 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
134
17.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 113 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
135
17.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 114 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
136
17:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 97 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
137
17:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 98 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
138
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 99 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
139
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 100 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
140
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 101 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
141
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 102 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
142
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 103 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
143
17:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 104 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
144
17:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 105 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
145
17:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 106 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
146
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 115 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
147
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 116 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
148
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 117 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
149
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 118 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
150
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 119 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
151
17:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 120 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
152
18.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 135 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
153
18.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 136 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
154
18.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 137 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
155
18.40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 138 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
156
18:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 121 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
157
18:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 122 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
158
18:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 123 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
159
18:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 124 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
160
18:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 125 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
161
18:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 126 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
162
18:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 127 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
163
18:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 128 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
164
18:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 129 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
165
18:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 130 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
166
18:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 131 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
167
18:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 132 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
168
18:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 133 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
169
18:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสาม  คู่ที่ 134 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
170
18:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 143 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
171
18:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 144 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
172
18:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 139 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
173
18:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 140 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
174
18:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 141 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
175
18:40
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 142 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
176
19.00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 149 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
177
19.20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 150 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
178
19:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 145 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
179
19:00
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 146 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
180
19:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 147 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
181
19:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 148 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
182
19:20
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 153 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
183
19:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 151 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
184
19:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 152 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
185
19:40
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 154 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 185 รายการ