ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แบดมินตัน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10.00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
10:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
10:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
10:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16
10:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17
10:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18
10:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ