ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เปตอง  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16
09:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28
09:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 1  สาย 12 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29
11:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30
11:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31
11:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  สาย 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32
11:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
33
11:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
34
11:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
35
11:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
36
11:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
37
11:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
38
11:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
39
11:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
40
11:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
41
11:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
42
11:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
43
11:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
44
11:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
45
16:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
46
16:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
47
16:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
48
16:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
49
16:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
50
16:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 6 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
51
16:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
52
16:00
เปตอง
ทีมชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
53
16:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
54
16:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
55
16:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 3 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
56
16:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
57
16:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 5 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
58
16:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
59
16:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
60
16:00
เปตอง
ทีมหญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 60 รายการ