ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2
08:30
เทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4
08:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
6
08:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
7
09:30
เทนนิส
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8
09:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9
09:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
10
09:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
11
10:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
12
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
13
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
14
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
15
11:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
16
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
17
12:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
18
12:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
19
13:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 19 รายการ