ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทเบิลเทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 118 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
09.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 120 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13
13:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14
13:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15
13:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16
13:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17
13:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18
13:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19
13:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20
13:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21
13:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22
13:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23
13:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24
13:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25
13:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26
13:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27
13:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 24 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28
14.20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 25 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29
14:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30
14:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 26 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31
14:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 27 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32
14:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 28 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33
14:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 29 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34
14:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 30 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35
14:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 32 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36
15:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37
15:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38
15:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบสาม  คู่ที่ 31 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39
15:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40
15:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41
15:40
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42
16.20
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43
16.20
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44
16.20
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45
16.30
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46
16.40
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47
16.40
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48
16.40
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49
16.40
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 48 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50
16.40
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51
16.40
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52
16.40
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53
16:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54
16:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55
16:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 42 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56
16:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 43 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57
16:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 44 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58
17.05
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 55 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59
17.05
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 56 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60
17.05
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 57 - มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61
17.05
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62
17.05
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63
17.05
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64
17.05
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 64 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 65 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 66 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 67 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73
17:30
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 68 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74
17:55
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 69 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75
17:55
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76
17:55
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77
17:55
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 72 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78
17:55
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79
17:55
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80
17:55
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 76 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81
1705
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 81 รายการ