ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทเบิลเทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 63  สาย 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 64  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 65  สาย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 66  สาย 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 67  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 68  สาย 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 69  สาย 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 70  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 71  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 72  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 73  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 74  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 75  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 76  สาย 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 77  สาย 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 78  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 79  สาย 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 80  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 81  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 82 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 83 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 86 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 87 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 88 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 89 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 92 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 93 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 94 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 95 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 96 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 97 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 98 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 99 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 100 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 101 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36
16.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 102 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37
16.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 103 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38
16.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 105 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39
16.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 106 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40
16.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 107 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41
16.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 108 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42
16.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 109 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 104 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44
18.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 110 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45
18.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 111 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46
18.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 112 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47
18.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 113 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48
19.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 114 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49
19.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 115 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50
19.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 116 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51
19.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 117 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 51 รายการ