ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 แบดมินตัน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 6 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9
10:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10
10:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11
10:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12
10:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13
10:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14
10:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15
10:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16
10:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17
11:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18
11:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19
11:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20
11:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21
11:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22
11:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23
11:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24
11:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25
11:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26
11:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27
11:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28
11:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
29
11:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30
11:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31
11:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32
11:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33
12:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34
12:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35
12:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36
12:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37
12:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38
12:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39
12:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40
12:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49
13.00
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50
13.30
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51
13.30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52
13:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53
13:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54
13:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55
13:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56
13:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57
13:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58
13:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59
13:30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60
13:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61
13:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62
13:30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63
13:30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64
13:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65
13:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66
14.30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67
14.30
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68
14.30
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69
14.30
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78
14:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79
14:30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80
14:30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81
14:30
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
82
15.00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
83
15.00
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
84
15.30
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
85
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
86
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
87
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
88
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
89
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
90
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
91
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
92
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
93
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
94
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
95
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
96
15:30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
97
16.00
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
98
16:00
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
99
16:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
100
16:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
101
16:00
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
102
16:00
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
103
16:00
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
104
16:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
105
16:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
106
16:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
107
16:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 3  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 107 รายการ