ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เปตอง  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 5 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 11 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 18 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 1  สาย 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
33
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
34
11:00
เปตอง
คู่ชาย
 รอบที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
35
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
36
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
37
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
38
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
39
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
40
11:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
41
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
42
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
43
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
44
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
45
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
46
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
47
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
48
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
49
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
50
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
51
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
52
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
53
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
54
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
55
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
56
16:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบที่ 3  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ