ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3
08:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
6
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
7
09:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8
09:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9
09:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
10
09:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11
09:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
12
09:30
เทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
13
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
14
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
15
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
16
10:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
17
10:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
18
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
19
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
20
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
21
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
22
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
23
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
24
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
25
12:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
26
12:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
27
12:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
28
12:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
29
12:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
30
12:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
31
13:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
32
13:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
33
13:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
34
13:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
35
13:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
36
13:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
37
14:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
38
14:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
39
14:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
40
14:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
41
14:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
42
14:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
43
15:30
เทนนิส
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
44
15:30
เทนนิส
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
45
15:30
เทนนิส
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
46
15:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
47
15:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
48
15:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
49
16:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
50
16:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
51
16:30
เทนนิส
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
52
16:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
53
17:30
เทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
54
17:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
55
17:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
56
17:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ