ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หมากกระดาน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
2
08:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
3
08:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
4
08:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
5
08:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
6
08:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 3 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
7
08:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
8
08:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
9
08:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
10
08:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
11
08:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
12
08:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
13
08:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 3 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
14
08:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
15
08:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
16
11:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
17
11:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
18
11:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
19
11:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
20
11:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
21
11:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
22
11:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
23
11:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
24
11:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
25
11:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
26
11:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
27
11:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 4 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
28
11:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 4 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
29
11:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
30
13:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
31
13:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
32
13:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
33
13:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 5 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
34
13:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
35
13:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
36
13:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
37
13:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
38
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
39
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
40
13:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 5 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
41
15:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
42
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
43
15:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
จำนวนรายการทั้งหมด 43 รายการ