ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เทเบิลเทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9
10.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10
10.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11
10.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12
10.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13
10.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14
10.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15
10.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16
10.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21
12.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22
12:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23
12:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24
12:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32
13.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย 3 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39
15.00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40
15:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 47  สาย 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48
16:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 48  สาย 4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49
18:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 49  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50
18:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 50  สาย 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51
18:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52
18:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 52  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53
18:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 53  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54
18:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 54  สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55
18:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 55  สาย 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56
18:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 56  สาย 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57
19.30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 62  สาย 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58
19:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 57  สาย 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59
19:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 58  สาย 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60
19:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 59  สาย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61
19:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 60  สาย 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62
19:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 61  สาย 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 62 รายการ