ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบดมินตัน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10.50
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 6 - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
8
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
9
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
10
10:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
11
10:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
12
10:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
13
10:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
14
10:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
15
10:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
16
10:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
17
10:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
18
10:50
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 17 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
19
10:50
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 18 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
20
10:50
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 19 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
21
10:50
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 20 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
22
10:50
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 21 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
23
10:50
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
24
10:50
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
25
11.15
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
26
11.15
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
27
11.15
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
28
11.40
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
29
11.40
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
30
11:15
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
31
11:15
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
32
11:15
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
33
11:15
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34
11:15
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
35
11:40
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
36
11:40
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
37
11:40
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
38
11:40
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
39
11:40
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
40
11:40
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
41
12.05
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
42
12.30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
43
12:05
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
44
12:05
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
45
12:05
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 17 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
46
12:05
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
47
12:05
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
48
12:05
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
49
12:05
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
50
12:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
51
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
52
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 7 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
53
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
54
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 19 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
55
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
56
12:30
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
57
12:55
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
58
12:55
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
59
12:55
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
60
12:55
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
61
12:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
62
12:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
63
12:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
64
12:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 18 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
65
13:20
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
66
13:20
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
67
13:20
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
68
13:20
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
69
13:20
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
70
13:20
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
71
13:20
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
72
13:20
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
73
13:45
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
74
13:45
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
75
13:45
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
76
13:45
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
77
13:45
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
78
13:45
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
79
13:45
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
80
13:45
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
81
14.35
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
82
14:10
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
83
14:10
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
84
14:10
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
85
14:10
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
86
14:10
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 13 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
87
14:10
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
88
14:10
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
89
14:10
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 20 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
90
14:35
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
91
14:35
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
92
14:35
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
93
14:35
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
94
14:35
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
95
14:35
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
96
14:35
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
97
15.00
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
98
15.25
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
99
15.25
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
100
15.50
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
101
15.50
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
102
15.50
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
103
15:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
104
15:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 11 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
105
15:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
106
15:00
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
107
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
108
15:00
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
109
15:00
แบดมินตัน
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
110
15:25
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
111
15:25
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
112
15:25
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
113
15:25
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
114
15:25
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
115
15:25
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
116
15:50
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
117
15:50
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
118
15:50
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
119
15:50
แบดมินตัน
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
120
15:50
แบดมินตัน
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
121
16.15
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 9 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
122
16.15
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 1  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
123
16.15
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
124
16.15
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
125
16.15
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
126
16.40
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
127
16.40
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
128
16.40
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
129
16.40
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
130
16.40
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
131
16:15
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
132
16:15
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
133
16:15
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
134
16:40
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
135
16:40
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
136
16:40
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
137
17.05
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
138
17.05
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
139
17.05
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
140
17.05
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
141
17.05
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
142
17.05
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
143
17.05
แบดมินตัน
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
144
17.30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
145
17.30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
146
17.30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
147
17.30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
148
17.30
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
149
17.55
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
150
17.55
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
151
17.55
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
152
17:05
แบดมินตัน
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
153
17:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
154
17:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
155
17:30
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 3 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
156
17:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
157
17:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
158
17:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
159
17:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
160
17:55
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
161
18:20
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 10 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
162
18:20
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
163
18:20
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
164
18:20
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
165
18:20
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
166
18:20
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
167
18:20
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
168
18:20
แบดมินตัน
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบที่ 2  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 168 รายการ