ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เปตอง  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
2
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
3
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
4
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
5
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
6
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
7
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
8
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
9
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
10
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
11
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
12
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
13
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
14
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
15
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
16
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบ 16 ทีม  คู่ที่ 8 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
17
11:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 8 ทีม  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
18
11:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 8 ทีม  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
19
11:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 8 ทีม  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
20
11:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 8 ทีม  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
21
11:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 8 ทีม  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
22
11:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 8 ทีม  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
23
11:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 8 ทีม  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
24
11:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 8 ทีม  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
25
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
26
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
27
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบชิงที่ 3 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
28
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
29
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
30
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
31
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบชิงที่ 3 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
32
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ