ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4
08.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5
08.30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
6
09.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
7
09.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8
09.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
9
09.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
10
09:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11
10.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
12
10.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
13
11.30
เทนนิส
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
14
11.30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
15
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
16
15.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
17
15.30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
18
15.30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
19
15.30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
20
16.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
21
16.30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
22
16.30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
23
16.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
24
17.30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
25
17.30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ