ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย M27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
2
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย M28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย M29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4
09:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย M30 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5
11:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย M31 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
6
11:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย M32 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7
11:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 33  สาย M33 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
8
11:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 34  สาย M34 มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
9
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย M35 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
10
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย M36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
11
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย M37 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
12
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย M38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
13
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 39  สาย M39 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
14
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 40  สาย M40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
15
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 41  สาย M41 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
16
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 42  สาย M42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ