ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 หมากกระดาน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
2
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
3
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
4
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
5
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
6
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
7
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
8
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
9
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
10
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
11
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
12
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
13
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
14
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
15
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
16
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
17
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
18
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
19
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
20
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
21
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
22
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
23
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
24
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
25
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
26
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
27
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
28
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
29
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
30
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
31
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
32
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
33
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
34
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
35
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
36
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
37
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
38
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
39
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
40
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
41
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
42
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
43
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
44
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
45
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
46
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
47
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
48
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
49
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
50
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
51
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
52
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
53
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
54
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
55
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
56
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
57
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
58
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
59
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
60
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
61
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
62
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
63
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
64
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
65
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
66
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
67
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
68
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
69
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
70
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
71
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
72
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
73
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
74
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
75
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
76
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
77
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
78
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
79
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
80
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
81
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
82
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
83
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
84
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
85
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
86
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
87
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
88
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
89
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
90
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
91
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
92
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
93
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
94
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
95
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
96
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
97
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
98
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
99
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
100
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
101
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
102
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
103
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
104
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
105
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
106
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
107
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
108
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
109
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
จำนวนรายการทั้งหมด 109 รายการ