ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สายบน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สายบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สายล่าง มหาวิทยาลัยบูรพา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7
12:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สายล่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
8
12:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สายล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
9
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สายบน มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
10
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สายบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
11
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สายบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
12
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สายบน มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
13
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สายล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
14
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
15
16:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สายล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
16
16:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ